• Tablica informacyjna

„Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”

Nr projektu: RPKP.10.02.03-04-0006/21

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest  Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Grupę docelową stanowią uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy  
w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku prac.

Cel osiągnięty zostanie poprzez organizację dla przeszło 400 uczniów: 290 płatnych staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach, licznych kursów zawodowych: kurs prawa jazdy kat B, kurs na uprawnienia elektryczne, kurs na kierowcę wózków jezdniowych, operatora suwnicy, operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC, spawania metodą MAG, kursy gastronomiczne (barman, kelner, barista, carving), kurs kasjera walutowego, operatora kombajnów, operatora prasy, operatora ładowarki teleskopowej, fotografii, exel; warsztaty (filmowe, florystyczne, planowania przestrzennego, technologii bezpieczeństwa informatycznego), uniwersalne zajęcia dodatkowe (podstawy programowania, komputerowe,  językowe, przedsiębiorczości, logiki matematycznej), doradztwa zawodowego, licznych wyjazdów zawodoznawczych do zakładów pracy i na ogólnopolskie targi.  Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych 40 nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych, stażach i kursach doskonalących.

W ramach zadań ujętych w projekcie duży wkład finansowy przeznaczono na zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Nowoczesny sprzęt pozwoli na przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne nabyte podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt, odpowiadający wymogom rynku pracy.

ZAKŁADANYMI REZULTATAMI PROJEKTU SĄ: 

 • zapewnienie doradztwa zawodowego dla 168 uczniów,
 • utworzenie  Punktów Informacji i Kariery,
 • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości staży/praktyk dla 284 uczniów,
 • sfinansowanie szkoleń i kursów dla 414 uczniów,
 • stypendia w wysokości 1750 zł/os dla 284 uczniów,
 • liczne wyjazdy zawodoznawcze oraz wizyty studyjne,
 • kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 320 uczniów w formie dodatkowych zajęć i kursów,
 • doskonalenie zawodowe dla 20 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych umożliwiających stworzenie naturalnych warunków pracy
 • utworzenie pracowni.
   

Całkowity koszt projektu:                            4.004.432,37 zł

dofinansowanie z UE w wysokości 85%:     3.403.767,51 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5%:        200.221,61 zł

wkład własny  10%                                               442 907,17 zł   w tym również pozafinansowy


 • Szkolimy się na zawodowców - plakat 1
 • Szkolimy się na zawodowców - plakat 2

AKTUALNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

 • RUSZAJĄ KURSY PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH Z TERENU POWIATU

  2022.03.18

  W dniu 18 marca 2022 r. w ramach realizacji projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim” podpisana została umowa (na kwotę przeszło 700 tyś. zł) na realizacje kursów prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla 260 uczniów szkół branżowych z Zespołu Szkół w Golubiu-Dobrzyniu i Kowalewie Pomorskim.  Umowa, po rozstrzygnięciu przetargu, została zawarta z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „OŚKA” w Golubiu-Dobrzyniu.

 • „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”

  2021.10.25

  W celu pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych  prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku ubiegłym Powiat Golubsko-Dobrzyński złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja i otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu złożonego do konkursu wynosi 4 004 432,37 zł wydatków  kwalifikowanych w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa to 90% - 3 603 989,12 zł.  Udział Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w projekcie to 10% - 442 907,17 zł (w tym wkład pieniężny i niepieniężny).  

 • Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał kwotę 4.000.000,00 złotych na oświatę

  Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał kwotę 4.000.000,00 złotych na oświatę

  2021.06.22

  W piątek 18 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Franciszek Gutowski Starosta Golubsko-Dobrzyński, Danuta Malecka Wicestarosta oraz Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu podpisali umowę na realizację projektu pn. „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”. Środki  unijne, trafią do naszego powiatu z przeznaczeniem na wsparcie szkolnictwa branżowego do trzech szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Otrzymane dofinansowanie jest kontynuacją realizowanych od 2017 r. dwóch projektów „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” oraz „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

baner toplayer
Skrócony czas pracy