Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne: -treść nietekstowa - ok. 20 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej – podmiot sukcesywnie uzupełnia braki, -informacje i relacje – brak dostępności w zamieszczanych plikach, -kontrast - brak dostępności w zamieszczanych plikach, -tekst w postaci grafiki - brak dostępności w zamieszczanych plikach

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
1 - wywołanie strony głównej,
2 - przejście do menu głównego,
3 - przejście do treści strony,
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
5 - przejście do wyszukiwarki,
6 - przejście do ułatwienia dostępności,
8 - wywołanie strony w wersji graficznej.
Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Nowak, m.nowak@golub-dobrzyn.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 53 80 w. 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Budynek Starostwa jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Golubia-Dobrzynia na Placu Tysiąclecia, w sąsiedztwie parku miejskiego oraz zabytkowego Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Do Starostwa można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Najłatwiej, do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając z parkowych ścieżek pieszych znajdujących się przed budynkiem bądź za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Starostwa funkcjonuje parking, na którym pierwsze dwa miejsca parkingowe znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, natomiast kolejne 4 miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla interesantów.

Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Do budynku Starostwa można również dostać się korzystając z drugiego wejścia zlokalizowanego w lewej części budynku. Tutaj również, jak ma to miejsce w przypadku głównego wejścia, po prawej stronie schodów znajduję się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Większość Wydziałów i pomieszczeń Starostwa Powiatowego znajduje się na parterze w związku z czym dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne nie stanowi problemu. Jedynie Wydziały Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Komunikacji i Transportu Dróg oraz Finansowy znajdują się na I piętrze. W związku z powyższym kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w Sekretariacie Starostwa. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego Wydziału, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu.

Drzwi wejściowe do budynku Starostwa są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Starostwa Powiatowego przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (56) 683 53 80, 81.

Bezpośrednio po wejściu do budynku Starostwa, znajdujemy się w holu głównym, na frontowej ścianie znajduję się tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informację jak poruszać się po budynku. Z holu kierując się w prawą stronę mijamy przeszklone oznaczone kontrastową taśmą drzwi, przez które osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przejechać i wchodzimy w korytarz główny Starostwa. W środkowej jego części znajduję się Sekretariat, w którym interesanci mogą uzyskać niezbędne informacje. Korytarz główny w budynku ma szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

Na korytarzy głównym, przy biurze podawczym, zamontowana jest lupka powiększająca druk, z której interesanci mogą swobodnie korzystać.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta, znajdująca się w obiekcie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajdują się dwie sale konferencyjne, które są dostosowane do organizacji wydarzeń z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Starostwie znajduje się przenośna pętla indukcyjna, którą umieszczono w Biurze Podawczym Starostwa i oznakowano.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Starostwa, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić w Sekretariacie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się ze Starostwem Powiatowym poprzez przesłanie:

  • wiadomości e-mail pod adres: powiat@golub-dobrzyn.com.pl bądź bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl
  • wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.