Treść strony: Urząd

KOMUNIKAT

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZYWRACA
BEZPOŚREDNI SPOSÓB OBSŁUGI KLIENTÓW.


Informujemy, że z dniem 7 czerwca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu przywraca bezpośredni sposób obsługi klientów. Jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można nadal załatwić przez Internet, telefon i pocztą tradycyjną. Zachęcamy do korzystania z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zakładka „załatw sprawę”  https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4962,zalatw-sprawe


Prosimy Państwa, aby podczas wizyt w naszym urzędzie przestrzegać zasady zakrywania ust i nosa maseczką oraz zachowanie bezpiecznego odstępu:                

1. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.                2. W czasie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego czynne będzie jedno wejście na korytarz główny (od strony bankomatu), gdzie znajduje się miejsce ze środkiem do dezynfekcji rąk.
3. Na korytarzu głównym jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 interesantów zobowiązanych do zachowania odpowiedniej odległości od siebie.
4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć założoną maseczkę zasłaniającą  usta i nos.
6. Dla usprawnienia obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa,  zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego,  w dalszym ciągu zachęca się interesantów do załatwiania w jak najszerszym zakresie swoich spraw listownie, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
7. Pisemne wnioski i podania (zawierające numer telefonu kontaktowego) interesanci mogą w dalszym ciągu składać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym (od strony bankomatu).
8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie spowoduje gromadzenia się osób.
9. Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń.  

 

NUMERY TELEFONÓW DO STAROSTWA POWIATOWEGO


STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU:
powiat@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl tel. 56 683 53 80-81 wew.111

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG:
komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl tel. 56 683 53 80-81 wew. 58

WYDZIAŁ FINANSOWY:
z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 32

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 171-172

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
a.celmer@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 110

WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA:
oswiata@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 112

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 131

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 47

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY:
r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 95

BIURO INFORMATYKI, BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
kryzys@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 81

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ:
podgik@golub-dobrzyn.com.pltel. 56 683 53 80-81 wew. 191

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
ul. Dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń,
pzon@golub-dobrzyn.com.pl,  tel. 56 475 60 50

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura , a także na stronie BIP pod adresem  https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny

                                                                                                                                                                      /-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW 

W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG 

STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

od dnia 7 czerwca 2021 roku

Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw  należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej: bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.

2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału.

3. UWAGA - nadal obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę. Jedno stanowisko umawia z tygodniowym wyprzedzeniem, pozostałe stanowiska na dzień bieżący. 

4. Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:
1) rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów – nr bezpośredni 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,
2) odbiór dowodów rejestracyjnych stałych, wpis adnotacji GAZ, HAK, VAT – nr bezpośredni 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,
3) prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – nr bezpośredni 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa 56 683 53 80.

5. Prosimy dzwonić od godz. 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut przed wyznaczoną godziną.

6. Aktualna pozostaje również możliwość składa wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Poczta wkładana do skrzynki podawczej jest odbierana każdego dnia po godzinie 15.00.  Po weryfikacji dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie z klientami i ustalają dzień oraz godzinę odbioru.

7. Ponadto w pomieszczeniu biurowym może przebywać jednocześnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. 
W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu oraz 1 osoba składająca dokumenty do skrzynki podawczej.

8. Przypominamy również o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy także uwagę na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

 

 

                                                                                                                                                                       /-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński