Treść strony: Urząd

Przypomnienie o zasadach obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

  1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej –bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału.
  2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.
  3. UWAGA – dla usprawnienia pracy i dla zapewnienia odpowiednich standardów obsługi klienta, w sprawach związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu, odbiorem dowodów rejestracyjnych stałych oraz innych sprawach związanych z pojazdami, wydawanie praw jazdy, profili kandydata na kierowcę, sprawy związane z transportem drogowym – zezwolenia i licencję, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu wprowadzamy telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę pod numerami telefonów: rejestracja pojazdu - 56 682 16 88 lub 730 819 936, prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon: 56 683 53 80  lub 56 682 16 88. Klientów umawiamy na bieżąco na dany dzień i na konkretną godzinę lub z wyprzedzeniem jednodniowym. Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie.
  1. Istnieje również możliwość składa wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Dokumenty ze skrzynki podawczej  są odbierane każdego dnia po godzinie 15.00. Po weryfikacji, dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie  z interesantami ustalając dzień oraz godzinę odbioru dokumentu.
  2. Ponadto informujemy, iż zgodnie z wytycznymi w biurze może przebywać jednocześnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.
  1. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

 

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie § 14 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli informuję o wprowadzonych od dnia 1 czerwca 2020 r. zasadach  w zakresie obsługi interesantów  i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu:
1. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. W czasie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego czynne będzie jedno wejście na korytarz główny (od strony bankomatu), gdzie znajduje się miejsce ze środkiem do dezynfekcji rąk.
3. Na korytarzu głównym jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 interesantów zobowiązanych do zachowania odpowiedniej odległości od siebie.
4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała mieć założoną maseczkę zasłaniającą  usta i nos.
6. Dla usprawnienia obsługi oraz zapewnienia bezpieczeństwa,  zarówno interesantów jak i pracowników Starostwa Powiatowego,  w dalszym ciągu zachęca się interesantów do załatwiania w jak najszerszym zakresie swoich spraw listownie, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
7. Pisemne wnioski i podania (zawierające numer telefonu kontaktowego) interesanci mogą w dalszym ciągu składać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym (od strony bankomatu).
8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie spowoduje gromadzenia się osób.
9. Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

10. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg:
w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:
10.1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw  należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej: bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika usytuowanego w korytarzu Wydziału.
10.2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.
10.3. Istnieje  możliwość składa wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, do której interesanci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Dokumenty ze skrzynki podawczej  są odbierane każdego dnia po godzinie 15.00. Po weryfikacji, dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie  z interesantami ustalając dzień oraz godzinę odbioru dokumentu.
10.4. Informujemy, iż zgodnie z wytycznymi w biurze może przebywać jednocześnie  nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.
10.5. Przypominamy o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi.  Prosimy  o przestrzeganie obowiązku zakładania maseczek zakrywających usta i nos.  Zwracamy także uwagę na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

UWAGA – dla usprawnienia pracy  i dla zapewnienia odpowiednich standardów obsługi interesantów wprowadzamy telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę pod numerami telefonów: 56 682 16 88, 56 683 53 80 lub 730 819 936.  W związku z powyższym prosimy o punktualny odbiór dokumentów.

/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński