Treść strony: Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

  2023.11.30

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 181/461/23 z dnia 31 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęło 5 ofert.

 • -

  Kadeci z Wazówny złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

  2023.11.27

  24 listopad 2023 r. to szczególny dzień dla uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu kadeci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
  Odznaczenia dla kadetów wręczyli: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka

 • Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

  2023.11.10

  Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w 2 obrębie miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy PTTK 5, lokal mieszkalny nr 5.

 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  2023.10.19

  Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu

  2023.10.06

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu. Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2023 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5 – (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.

 • Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w 2 obrębie miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy PTTK 5, lokal mieszkalny nr 5.

  2023.07.21

  Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy PTTK 5, lokal o powierzchni użytkowej 33,34m² składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 13,05m² znajdującego się na I piętrze budynku i piwnicy o pow. 9,10m². Lokal posiada instalacje elektryczną, c.o. z kotłowni miałowej w sąsiednim budynku, wod-kan. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi 5549/101331 do nieruchomości oznaczonej nr geod. 82/1, o pow. 0,2608ha dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00008376/0.

 • Decyzja

  2023.06.07

  Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 212 położonej w obrębie Piotrkowo, gm. Ciechocin na rzecz spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nn-0,4 kV służącej do przesyłania energii elektrycznej.

 • Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

  2023.05.25

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu

 • Decyzja

  2023.04.18

  Na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124 i 124a z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak o wydanie odrębnej decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. znak: GN.6853.1.2022.Ac

 • Decyzja

  2023.04.17

  Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 146, położona w obrębie Wielgie, gm. Zbójno poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej.

Stronicowanie