Treść strony: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
z dnia 16 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie:

  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności /
    o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  4. Przyjmowania skarg i wniosków;
  5. Wydawania zaświadczeń dot. złożenia wniosków.

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu odbędą się w terminach zawartych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający  na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

Jednocześnie informuję, iż do czasu wydania orzeczenia (wyznaczonego terminu posiedzenia składu orzekającego) istnieje możliwość wystąpienia do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu
z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Po wniesieniu wniosku o zawieszenie postępowania, Powiatowy Zespół wyznaczy ponowny termin rozpatrzenia sprawy,
o którym zawiadomi pismem odrębnym.

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

  1. korespondencyjnie na adres: ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń
  2. e-mailowo na adres: pzon@golub-dobrzyn.com.pl
  3. telefonicznie: 56 683 45 29

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych, a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa;
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.