Treść strony: eSESJA
portal Mieszkańca

  • eSesja - Portal Mieszkańca
  • Transmisje sesji obrad Rady Powiatu
  • Retransmisje sesji

Oglądaj transmisję sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na kanale poniżej lub po kliknięciu w baner "Transmisje Sesji na żywo".

Terminy najbliższych sesji dostępne są w portalu mieszkańca http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/ lub na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu pod adresem: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/752,terminy-sesji

Regulamin ochrony danych osobowych wobec osób uczestniczących w sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 130) o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. Art. 15ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Od nowej kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego transmisja obrad, o której mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, jest obowiązkowa w powiecie. Podczas Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbywa się fotografowanie, filmowania i rejestracja audio i wideo osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Biorąc udział w Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku, tym samym akceptuje warunki niniejszego regulaminu, zgodnego z prawem. Udział w publicznej Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas niniejszej sesji na określonych polach eksploatacji tj. Strona www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na kanale YouTube w celu transparentności działań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uzasadnienie:

Wizerunek osoby fizycznej jest daną osobową w rozumieniu postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalszej części RODO). Administrator danych Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowany przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego, posługując się wizerunkiem osoby fizycznej dopuszcza się przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji, nie ma konieczności uzyskiwania ich zgody, gdyż według art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o dostępie do informacji publicznych nakładają na Powiat Golubsko-Dobrzyński obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji. Ponad to zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana w szczególności, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub gdy chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Koniecznym jest z kolei wypełnienie przez Administratora danych – Powiat Golubsko-Dobrzyński obowiązku informacyjnego względem osób uczestniczących w publicznych sesjach Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. RODO nie precyzuje, w jakiej formie powinien być spełniony niniejszy obowiązek. Może to być informacja pisemna, elektroniczna, a w niektórych przypadkach nawet ustna. Zgodnie z zasadą rozliczalności Administrator danych powinien umieć wykazać, że wypełnił obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami RODO. W związku z tym klauzula informacyjna wobec osób uczestniczących w jawnych Sesjach Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego będzie zamieszczona na stronie www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w widocznym miejscu przed wejściem na salę obrad/sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dodatkowo przed wejściem na salę obrad/sesji umieszczony będzie piktogram kamery informujący o nagraniach w formie audio i video niniejszej sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.


Klauzula informacyjna. Transmisje z sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowane przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego, z siedzibą w: 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, NIP: 878-154-73-05, tel. 56 683 53 80/81, e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia poprzez transmisję z sesji jawności działania Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. okres wieczysty.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 21 RODO),
2) usunięcia danych,
3) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Transmisja oraz zapisy filmowe sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawierające Pani/Pana dane osobowe są upubliczniane przez Administratora na stronach:

- www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.superhost.pl oraz www.esesja.pl, mogą być przekazywane do państw trzecich.

12. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.