Treść strony: Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Stronicowanie

 • Sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres VI kadencji 2018-2024

  2024.04.03

  Przedkładając sprawozdanie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za okres VI kadencji jesteśmy pewni, że nasze działania są widoczne i w sposób bezpośredni wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu. W bieżącej kadencji ze szczególną uwagą podchodziliśmy do realizacji wszystkich przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym, kładąc duży nacisk na maksymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej...

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2023.11.06

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

  2023.10.31
  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945)  oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
   
 • KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

  2023.09.11

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 175/452/23 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu6września 2023 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2023.09.08

  W związku z upływem pięcioletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji, uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Biura Rady (S5) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się spotkanie, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.Przedmiotem ww. spotkania będzie dokonanie wyboru jednego delegata oraz jednego stałego zastępcy, którzy będą reprezentować Powiat Golubsko-Dobrzyński w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Informacja dla organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych

  2023.04.21

  Stowarzyszenie Wiedza Dla Regionu organizuje bezpłatny projekt “Pionierzy Idei”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt skierowany jest do młodych, aktywnych członków Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń (w wieku od 15 do 29 lat), którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania i organizacji.

 • Studia wyższe w Golubiu-Dobrzyniu

  2023.03.27

  W dniu 13 marca 2023 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta Danuta Malecka uczestniczyli w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu a Akademią Jagiellońską z siedzibą w Toruniu. Porozumienie przyczyni się do otwarcia atrakcyjnych kierunków dla studentów takich jak: administracja, informatyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, politologia, polityka publiczna, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie i przywództwo. 

 • Nawigator legislacyjny dla NGO

  2023.03.16

  Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego realizuje projekt Nawigator Legislacyjny dla NGO. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

 • Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu w dniu 9 lutego 2023 r.

  2023.02.06

  UWAGA

  Informujemy, że w dniu 9 lutego 2023 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu będzie czynny w godzinach 7.30 – 11.30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • Inicjuj z FIO 3.0 edycja 2023

  2023.01.12

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 10:00 w Sali Biura Rady tut. Starostwa Powiatowego odbędzie się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych ,,TŁOK”, dotyczące realizacji projektu ,,Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego mogą uzyskać środki finansowe na inicjatywy społeczne.

 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

  2022.11.21

  Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku

 • Ograniczenie wzrostu cen za prąd dla NGO - oświadczenia do dnia 30 listopada 2022 r.

  Ograniczenie wzrostu cen za prąd dla NGO - oświadczenia do dnia 30 listopada 2022 r.

  2022.11.14

  Na podstawie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. organizacje pozarządowe mają czas do dnia 30 listopada 2022 r. na złożenie oświadczenia uprawniającego do stosowania ceny maksymalnej ustalonej w przepisach ustawy obowiązującej w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r.

 • Bezpłatne doradztwo dla NGO

  Bezpłatne doradztwo dla NGO

  2022.11.04

  W ramach współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z Ośrodkiem Tłok uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla organizacji pozarządowych z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na poziomie: 
  • doradztwa m.in. księgowego, finansowego, marketingowego, prawnego, RODO, planowania strategicznego, źródła finansowania NGO, konsultowania projektów;
  • szkolenia  – tematy zostaną dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez NGO;
  • spotkania (w Toruniu i Bydgoszczy) dotyczącego obsługi generatora Witkac pod kątem składania ofert w konkursach ogłaszanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2022.11.02

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

  2022.10.31

  Na podstawie  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
  na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2023-2025”, zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy do zgłaszania się do pracy w komisji konkursowej dotyczącej w/w konkursu.

Stronicowanie