Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 r. poz. 875 i 1086) oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z podjętą w dniu 9 listopada 2020 r. Uchwałą Nr 71/152/20 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2021 roku.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2021 roku, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 r. poz. 875 i 1086), zlokalizowanego na terenie Powiatu.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy organizacje do składania ofert poprzez urnę podawczą znajdującą się na holu głównym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter budynku przy ulicy Plac 1000-lecia 25) lub przesłanie ofert pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie od 9 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. do godz. 13.00.

Ze względu na obszerność dokumentacji szczegółowe informacje, dotyczące ww. konkursu uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tut. Starostwa Powiatowego (parter, pokój S11), tel. 56 683 53 80/81, wew. 111 lub na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: www.golub-dobrzyn.com.pl (w zakładce: Informacje dla organizacji pozarządowych, Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych), z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.golub-dobrzyn.com.pl  (w zakładce: informacje i ogłoszenia) lub otrzymać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter, pokój nr S11).

 

Sekretarz Powiatu

/-/  Katarzyna Orłowska