Aktualności

Stronicowanie

 • XXXI sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji

  2020.11.20

  Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 r., godz. 15.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji. W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

 • Podpisanie listu intencyjnego

  Podpisano listy intencyjne w sprawie obwodnicy i ronda w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.11.17

  Cztery samorządy: województwo kujawsko-pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, miasto Golub-Dobrzyń i gmina Golub-Dobrzyń przystąpiły do współpracy w zakresie realizacji dwóch ważnych dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia inwestycji polegających na budowie obwodnicy i budowie ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej. Podpisanie listów intencyjnych przez przedstawicieli samorządów odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 • Konsultacje projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" w powiecie golubsko-dobrzyńskim

  2020.11.17

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż został opracowany projekt "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Na Lata 2021-2023" w powiecie golubsko-dobrzyńskim, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie do 1 grudnia 2020 r.

 • Kondolencje

  Kondolencje

  2020.11.16

  Pani

  Ewie Badowskiej

  Radcy Prawnemu w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  w Golubiu-Dobrzyniu

  wyrazy głębokiego współczucia

  oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy

   

  z powodu śmierci

  Ojca

  składają

  Starosta Golubsko-Dobrzyński i Pracownicy Starostwa Powiatowego
  w Golubiu-Dobrzyniu

 • Kondolencje

  Kondolencje

  2020.11.16

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

  Naszego Kolegi

   

  Ś. P. Józefa Szczutkowskiego

  Pracownika Domu Pomocy Społecznej

  w Golubiu-Dobrzyniu

   

  wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz najbliższym Pana Józefa

  składają

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

  wraz z pracownikami

 • Kondolencje

  Kondolencje

  2020.11.16

  Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

   

  Ś. P. Józefa Szczutkowskiego

  Pracownika Domu Pomocy Społecznej

  w Golubiu-Dobrzyniu

   

  wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz najbliższym

  składają

  Przewodniczący Rady Powiatu z Radnymi

  Zarząd Powiatu

  oraz Starosta Golubsko-Dobrzyński

   z pracownikami

 • Telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

  2020.11.14

  W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że we wszystkich wydziałach Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu zachowana jest ciągłość pracy i realizacja zadań merytorycznych. Jednocześnie biorąc pod uwagę warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników, poniżej przypominamy o zasadach funkcjonowania Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych. Ponadto informujemy, że w celu usprawnienia obsługi interesantów Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów) oraz skrócenia czasu wizyty w urzędzie, istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji godziny.

 • Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie golubsko-dobrzyńskim na lata 2021-2025

  2020.11.13

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż został opracowany projekt "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie golubsko-dobrzyńskim na lata 2021-2025", który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie do 30 listopada 2020 r.

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

  Informacja dla beneficjentów ostatecznych w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”

  2020.11.12

  Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. dobiega końca okres trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.322.792,00 zł. Projekt finansowany był w 100% ze środków zewnętrznych. W ramach projektu 120 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu pozwoliła również na utworzenie w sześciu jednostkach oświatowych świetlic internetowych umożliwiających zainteresowanym mieszkańcom powiatu naukę obsługi komputera i skorzystanie z Internetu. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz utrzymane w okresie trwałości.

 • Wsparcie dla firm w czasie pandemii - III edycja

  Zaproszenie MŚP na webinarium 16.11.2020 "Wsparcie dla firm w czasie pandemii - III edycja"

  2020.11.12

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne webinarium na temat wsparcia w formie grantów udzielanych przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (spadek dochodów na poziomie minimum 25%) oraz planujących rozwój firmy z dofinansowaniem funduszy europejskich. Webinarium skierowane jest do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców, którzy utracili dochody wskutek Covid-19 (planują dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi), chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze, planują rozwój firmy z dofinansowaniem zewnętrznym.

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2020.11.12

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej. Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób powiązanych z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie.

 • -

  102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  2020.11.12

  W dniu 11 listopada br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski oraz Sekretarz Powiatu Katarzyna Orłowska oddali hołd tym, którzy walczyli i oddali życie za wolność i niepodległość naszego kraju, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej. 

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

  2020.11.09

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 r. poz. 875 i 1086) oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z podjętą w dniu 9 listopada 2020 r. Uchwałą Nr 71/152/20 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2021 roku.

 • Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji

  Nowe zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg od dnia 9 listopada 2020 r.

  2020.11.09

  Ze względu na warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych. UWAGA – od dnia 9 listopada 2020 r. zawieszone zostaje bezpośrednie składanie wniosku w biurach Wydziału. Wnioski o rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, zmiany danych w pojeździe, wnioski o wydanie prawa jazdy oraz profilu kandydata na kierowcę, wnioski o wydanie licencji czy zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego oraz pozostałe wszelkie inne wnioski należy składać za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg lub skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu wejście od strony bankomatu lub pocztą tradycyjną

 • „Niepodległa do hymnu" jak uczcić Narodowe Święto Niepodległości w czasie epidemii

  2020.11.09

  Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do włączenia się w akcję „Niepodległa do hymnu”. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tym razem, ze względu na trudne warunki ogólnoświatowej pandemii obchody Narodowego Święta Niepodległości będą musiały być inne niż zwykle i odbyć się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

 • ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

  Uwaga! Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu!

  2020.11.09

  W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną - mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 - Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu reorganizuje sposób obsługi interesantów.  Od 9 listopada 2020 r. wprowadza się zmiany w jego funkcjonowaniu w taki sposób, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal, na bieżąco załatwiane. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, jednak zgodnie z rekomendacją Premiera RP obsługa interesantów będzie odbywała się głównie poprzez Internet, telefon i pocztę. Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania. 

 • -

  AKTUALNE ZASADY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

  2020.11.05

  Zgodnie z  rekomendacją Premiera RP obsługa w we wszystkich urzędach będzie odbywała się głównie poprzez internet, telefon i pocztę. Wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przeszły od wtorku, 3 listopada na pracę zdalną. W związku z tą sytuacją,na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • -

  WEBINARIUM PT. „MŁODZI INWESTUJĄ W ROZWÓJ”

  2020.11.05

  LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W GRUDZIĄDZU ZAPRASZANA BEZPŁATNE WEBINARIUM NA TEMAT WSPARCIA W FORMIE POŻYCZEK/DOTACJIPRZY ZAKŁADANIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKIWANIU
  KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH, CYFROWYCH. 

 • ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

  2020.11.04

  Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania załatwiane będą wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego,
  przez platformę ePUAP, drogą telefoniczną – nr tel 56 68353 80, 81 wew. 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl .

 • Komunikat Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.11.04

  Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania będzie świadczone wyłącznie telefonicznie.

  Rejestracja do punktów pomocy prawnej:

  • telefoniczna pod numerem telefonu 784 637 815 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
   od 7.30 do 15.30;
  • przez Internet poprzez stronę internetową https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Stronicowanie