Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłaszanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Zgodnie z zapisami  „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 15.30 do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu (parter budynku, Biuro Podawcze - pok. nr S4), bądź pocztą tradycyjną na formularzu (do pobrania poniżej). O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Biura Podawczego tut. Urzędu.

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny oferty” oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji będą odbywać się w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać  w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu do dnia   6 marca br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Anną Rojek, tel. 56 683 53 80/81 wew. 111, e-mail: a.rojek@golub-dobrzyn.com.pl.

       

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska

  • autor: Anna Rojek