Treść strony: Informacje dla NGO

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W dniu 14 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych ,,Retro – Traktor” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Ocalić od zapomnienia – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038).
Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem na adres: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub osobiście do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter budynku, pokój nr S4). Termin zgłaszania uwag upływa z dniem 22 lipca 2021 r., godz. 15.00. Nadmieniam, iż o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

Złożona oferta oraz formularz uwag stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                                                                 Sekretarz Powiatu

 

                                                                                                                                                                                                              /-/ Katarzyna Orłowska