OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 12 lutego 2020 r. podjął uchwałę nr 45/105/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

od 13 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r.

 

Pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń

 

lub osobiście w godzinach pracy urzędu:

 

w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń

(parter budynku, pokój nr S4)

 

 

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Wzbogacenie życia kulturalnego Powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwianie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury i sztuki, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej, zadania te realizowane mają być w szczególności poprzez:

 • przedsięwzięcia związane z ochroną i popularyzacją tradycji i dziedzictwa kulturowego, budowaniem i umacnianiem jego tożsamości, promocją zasłużonych dla regionu wybitnych postaci i wydarzeń historycznych,
 • wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Powiatu,
  • wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mającym istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji Powiatu,
  • upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą,
  • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
  • promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju i zagranicą;

2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Promocja aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności poprzez:

 • promowanie i zachęcanie mieszkańców Powiatu do aktywności fizycznej,
  • patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu,
  •  poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu i zwiększenie dostępności mieszkańców Powiatu do działalności sportowej,
  • stwarzanie warunków do osiągania wyników sportowych oraz aktywnego wykorzystania wolnego czasu przez mieszkańców,
  • wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie realizacji zadań z zakresu organizacji szkoleń sportowych dzieci i młodzieży;

3) Promocji Powiatu poprzez:

  • wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji Powiatu w kraju i za granicą,
  • współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym promujących Powiat.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu o konkursie. Ponadto, dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tut. Starostwa Powiatowego (parter budynku,   pok. nr S11) oraz pod numerem telefonu: 56 683 53 80/81, wew. 111.

 

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska

 • autor: Anna Rojek