Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych oraz innych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 5 lutego br. podjął uchwałę nr 82/172/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu)

Pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń

lub osobiście w godzinach pracy urzędu:

w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń
(parter budynku, pokój nr 4)

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:
  1. wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji powiatu,
  2. upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą,
  3. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
  4. promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju i zagranicą;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez: 
  1. patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu;
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez:
  1. promowanie zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych metod produkcji,
  2. edukację ekologiczną i zwiększenie aktywności pośrodowiskowej społeczeństwa,
  3. organizowanie olimpiad, konkursów, festiwali upowszechniających wiedzę i postawy ekologiczne, z uwzględnieniem roli zieleni i jej wpływu na stan powietrza,
  4. organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody, organizacja działań o charakterze lokalnym, propagującym racjonalne wykorzystanie i ochronę zasobów przyrodniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu  o konkursie. Ponadto, dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym  i Spraw Społecznych tut. Starostwa Powiatowego (parter budynku, pok. nr 11) oraz pod numerem telefonu +48 56 683 53 80/81 wew. 111.

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska