• Logo UE

Podpisaliśmy kolejną umowę na łączną kwotę prawie 2,5 miliona złotych na realizację zadań w zakresie kształcenia zawodowego. W szkołach nie sposób nie zauważyć efektów tego wsparcia.

Mowa o projekcie pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” w ramach działania 10.02.03 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020. Projekt złożony w kwietniu br. przeszedł pozytywnie etap formalny i etap negocjacji.  W dniu 22 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Franciszek Gutowski starosta golubsko-dobrzyński wraz z Panią Danutą Malecką wicestarostą oraz Panem Zbigniewem Szyjkowskim skarbnikiem powiatu złożyli podpisy na długo oczekiwanej umowie. 

Beneficjentem i realizatorem projektu będzie Powiat Golubsko-Dobrzyński.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

W realizację projektu zaangażowane zostaną szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego: Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy  w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu .

 

Całkowita projektu:                                      2 472 301,51 zł

dofinansowanie UE w wysokości 85%         2 101 456,28 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5%         123 615,07 zł

wkład własny  10%                               247 230,16 zł w tym również pozafinansowy

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku prac.

Realizacja celu głównego odbywała się poprzez cele szczegółowe:

  • zapewnienie doradztwa zawodowego dla 150  uczniów oraz utworzenie 3 Punktów Informacji i Kariery,
  • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości staży/praktyk dla 160 uczniów,
  • sfinansowanie szkoleń i kursów dla 470 uczniów,
  • stypendia w wysokości 1750 zł/os dla 160 uczniów,
  • liczne wyjazdy zawodoznawcze oraz wizyty studyjne,
  • kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 162 uczniów w formie dodatkowych zajęć i kursów,
  • doskonalenie zawodowe dla 12 nauczycieli,
  • wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych umożliwiających stworzenie naturalnych warunków pracy.
     

W ramach zadań ujętych w projekcie duży wkład finansowy przeznaczono na zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.

To już kolejny projekt w okresie ostatnich 4 lat adresowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich, w ramach którego Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje założenia związane z rozwojem kształcenia zawodowego i ogólnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.