Komunikat dotyczący raportu o stanie powiatu za rok 2023

 

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu opublikowany został raport o stanie powiatu za rok 2023.

Link do raportu poniżej:

https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4731,raport-o-stanie-powiatu

 

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Mieszkańcy mogą debatować nad raportem o stanie powiatu

 

Zgodnie z art. 30a ust. 6,7 i 8 cytowanej ustawy, w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy naszego powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, conajmniej 150 mieszkańców powiatu (druk zgłoszenia w załączeniu).

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Powiatu (Starostwo Powiatowew Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, pokój nr S10).

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy, zabierać będą głos według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Debata nad raportem o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

zaplanowana została na dzień26 czerwca 2024 r.

podczas sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.