Treść strony: LXXXI sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

BR.0002.LXXXI.2024
Golub-Dobrzyń, 21 luty 2024 r
                                                                                                                        Szanowni Państwo 
 
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lutego 2024 r., godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta odbędzie się LXXXI sesja Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.
 
Zachęcamy do śledzenia obrad sesji Rady Powiatu na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie LXXXI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2038 (opinia Komisji Budżetowej i Samorządowej),
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok (opinia Komisji Budżetowej i Samorządowej),
c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” (opinia Komisji Oświaty i Kultury),
d) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2024-2028 (opinia Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki),
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim (opinia Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki),
f) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2024 (opinia Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki), 
g) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” (opinia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju).
9. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie.
 
 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                    Golubsko-Dobrzyńskiego
                                                                                                       /-/Andrzej Grabowski
 
Projekty uchwał zamieszczono na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja