Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych oraz innych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu
9lutego2024 r. podjął uchwałę nr 190/505/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje poza rządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

do dnia4marca 2024 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu)

Pocztą tradycyjną w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

lub osobiście w godzinach pracy urzędu:

w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

(parter budynku, pokój S4)

 

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

mających na celu wzbogacenie życia kulturalnego Powiatu, ułatwianie mieszkańcom dostępu
do dóbr kultury i sztuki, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej, zadania te realizowane w szczególności poprzez:

a)      wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b)      wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji Powiatu,

c)      upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą,

d)     edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,

e)      promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju
i zagranicą;

 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

mającej na celupromocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci
i młodzieży, promocję Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kraju oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności poprzez patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu;

 

3) promocji Powiatu

Poprzez wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub w innych technikach zapisu obrazu
i dźwięku służących promocji Powiatu w kraju i zagranicą, współorganizowanie imprez
i przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym promującym Powiat.

 

            Ze względu na obszerność dokumentacji szczegółowe informacje, dotyczące
ww. konkursu uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznyc htut. Starostwa Powiatowego (parter, pokój S8), tel. 56 683 53 80/81, wew. 47 lub na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
www.golub-dobrzyn.com.pl (w zakładce: Informacje
dla organizacji pozarządowych, Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych), z Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl(w zakładce: Informacje i ogłoszenia).

 

 

                                                                                                         

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  i Spraw Społecznych

 

/-/ Monika Ciechanowska