Treść strony: Program Upowszechniania Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2024 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. na którego realizację zaplanowano kwotę 30 mln zł.
Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w głównym nurcie życia społecznego oraz wyrównywanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
 
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji zajęć sekcji sportowych osób z niepełnosprawnościami;
  • organizacja imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • organizacji obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami;
  • promocji sportu osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej 
do 26 lutego 2024 r. Rozpatrzenie wniosku nastąpi nie później niż do 22 marca 2024 r.

Więcej informacji znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.gov.pl/web/sport/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2024-r.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

KT

  • Program upowszechniania sportu osób z niepełnosparawnościami w 2024