Treść strony: Zaproszenie do komisji konkursowej

Zaproszenie do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób powiązanych z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 listopada 2023 r. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter, pokój nr S4) osobiście w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 100-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub drogą elektroniczną na adres: e.pecak@golub-dobrzyn.com.pl na formularzu (do pobrania poniżej).

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych od otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych  w treści otwartego konkursu ofert, proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty, rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji będą odbywać się w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, w godzinach pracy Urzędu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę 
w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 22 listopada 2023 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Emilią Pęcak, tel. 56 683 53 80/81 wew. 111, 
e-mail: e.pecak@golub-dobrzyn.com.pl

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dla członków Komisji Konkursowej,
2. Formularz zgłoszeniowy,
3. Oświadczenie.

                                                                                                                                                                                                                                                       Kierownik Wydziału Organizacyjnego
                                                                                                                                                                                                                                                                i Spraw Społecznych
                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Monika Ciechanowska