Treść strony: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945)  oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
 
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z podjętą w dniu 31 października 2023 r. Uchwałą nr 181/461/23 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2024 roku. 
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2024 roku, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945), zlokalizowanego na terenie Powiatu. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 
W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy organizacje do składania ofert Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter, pokój nr S4) w godzinach urzędowania osobiście (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30) lub przesłanie ofert pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do 22 listopada 2023 r. do godz. 15.30.
 
Ze względu na obszerność dokumentacji szczegółowe informacje, dotyczące ww. konkursu uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tut. Starostwa Powiatowego (parter, pokój S11), tel. 56 683 53 80/81, wew. 111 lub na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: www.golub-dobrzyn.com.pl (w zakładce: Informacje dla organizacji pozarządowych, Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych), z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.golub-dobrzyn.com.pl  (w zakładce: Informacje i ogłoszenia).
 
                                                                                                                                                                                                                                                 Kierownik Wydziału Organizacyjnego
 
                                                                                                                                                                                                                                                             i Spraw Społecznych
 
                                                                                                                                                                                                                                                      /-/  Monika Ciechanowska