Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

GN.6852.1.2023.Ac

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Piotrkowo, gm. Ciechocin, oznaczonej jako działka nr 212, w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nn-0,4 kV służącej do przesyłania energii elektrycznej.  

Według zapisów z ewidencji gruntów i budynków nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000 – lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. W przypadku następców prawnych niezbędne jest przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednim właścicielu nieruchomości, sporządzonego przed notariuszem.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nastąpi wszczęcie postępowania o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nn-0,4 kV. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 5380/81 wew. 151.

 

Z up. STAROSTY

Emilia Piotrowska

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

Informację o zamiarze wszczęcia postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu od dnia 21.03.2023 r., tablicy ogłoszeń Gminy Ciechocin, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Sporządziła: A. Chmielewska

Opublikował w BIP: M. Nowak