Treść strony: Światowy Dzień Konsumenta

15 marca Światowy Dzień Konsumenta
po zmianach w przepisach ,,konsumenckich”.   84AgQAAAABJRU5ErkJggg==
 
Podstawowa zmiana, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. dotyczy przeniesienia przepisów regulujących uprawnienia  konsumentów w razie stwierdzenia wady towarów – z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.
 
Przepisy kodeksu cywilnego nadal regulują prawa konsumenta w zakresie:
• rękojmi za wady nieruchomości;
• rękojmi za wady prawne (zmieniony art. 556 k.c.);
• rękojmi za wady dzieła, które nie jest towarem (np. usługi fryzjerskie itp.);
• gwarancji.

Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta regulują prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową w zakresie:

• umowy sprzedaży towarów;
• umowy o dzieło będące towarem (np. wykonanie mebli na zamówienie);
• umowy dostawy;
• umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

W nowych przepisach ustawy o prawach konsumenta wadę zastąpiono terminem: brak zgodności
z umową czyli niezgodność z umową. Przedsiębiorca nadal odpowiada za te niezgodności towaru z umową, które istniały w chwili dostarczenia towaru konsumentowi i ujawniły się w ciągu dwóch lat. Przez dwa lata istnieje domniemanie, że wada rzeczy lub jej przyczyna istniała już w chwili sprzedaży.
 
Zmieniły się uprawnienia konsumenta, jeżeli towar okazał się niezgodny z umową. Konsument może teraz żądać naprawy lub wymiany. Dopiero, gdy te żądania nie zostaną spełnione lub nie doprowadzą do zgodności z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Ponadto wprowadzono przepisy, które dodatkowo chronią konsumentów zawierających umowy na wycieczkach i tzw. pokazach. Wydłużono z 14 do 30 dni termin odstąpienia od umowy zawartej na wycieczce. Zakazuje się przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej podczas wycieczki, pokazu lub podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta.

Do umów zawartych przed końcem 2022 r. zastosowanie mają przepisy wcześniejsze.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe 
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń 
Pokój nr S8 parter codziennie od 7:30 do 15:30 
tel.: 56 683 53 80/81 wewnętrzny 47
e-mail: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl
strona: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/325,powiatowy-rzecznik-konsumentow