Pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II w 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2023 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne – zgodnie z art. 3, art. 5 i art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2023 r. poz. 100), pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druk wniosku wraz z załącznikami będzie dostępny w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/168,powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie , a także w darmowym systemie SOW na stronie https://sow.pfron.org.pl/ :

  • od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2022/2023)
  • od dnia 1 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2023/2024).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd" w 2023 r. zamieszczonymi na stronie internetowej https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/plik,13999,kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2023-roku.pdf   oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl Wnioski w systemie SOW wraz z wymaganymi załącznikami mogą Państwo składać przez 24 godziny na dobę także w dni wolne od pracy (jeśli będą Państwo składali pierwszy wniosek w systemie SOW - https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja ). Ponadto informujemy, iż wszystkie złożone przez Państwa wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON wraz z załącznikami w wersji papierowej muszą zostać wprowadzone przez tut. Centrum do systemu SOW. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością zachęcamy do założenia Profilu zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW a także:

• na Portalu Profilu Zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

• na Portalu OBYWATEL.GOV.PL https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

• na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

• w szkole policealnej,

• w kolegium,

• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. W ramach Modułu II dofinansowanie semestru/półrocza obejmuje:

  1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 100,00 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, – do 1 650,00 zł dla pozostałych Wnioskodawców;
  2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400,00 zł
  3. opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 200,00 zł jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. Udział własny ponosi zatrudniony uczeń/student w wysokości co najmniej 15 % wartości czesnego gdy korzysta z pomocy w ramach jednej formy kształcenia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych. Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia: Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 1. 550,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 2. 770,00 zł (kryterium Realizatora) – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub/i ma niepełnosprawność sprzężoną lub/i jego niepełnosprawność istnieje od urodzenia, 3. 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny, 4. 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku), 5. 220,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie, 6. 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 r. lub w 2023 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, 7. 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego, 8. 880,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (System Obsługi Wsparcia), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie to jest jednorazowe), 9. 550,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym. Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1 100,00 zł lub 1 650,00 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi: • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%, • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki. Przekazanie przyznanych środków finansowych Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.