• Projekt "Wirtualna strzelnica w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Nazwa zadania:

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, pochodzących z państwowego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania – 154080,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 192600,00 zł

Krótki opis projektu:

Zadanie realizowane jest w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Zadanie zakłada utworzenie w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu strzelnicy wirtualnej, z której bezpłatnie korzystać będą mogli zarówno uczniowie szkół z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jak i organizacji pozarządowych, działających na rzecz obronności.

W ramach zajęć na strzelnicy wirtualnej uczestnicy będą mogli brać udział w statycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, oraz ćwiczyć według różnych scenariuszy, zakładających strzelanie na wirtualnych placach ćwiczeń oraz otwartych przestrzeniach. Zestawy szkoleniowe uzupełnione będą o scenariusze strzelań w utrudnionych warunkach z użyciem efektów specjalnych.

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej, na różnych wirtualnych odległościach oraz z różnych postaw strzeleckich.

W ramach prac adaptacyjnych planuje się również zakup wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy oraz namiotu do mobilnych ćwiczeń strzeleckich.

Uruchomienie wirtualnej strzelnicy planowane jest z końcem 2022 roku.