Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej

 

Na podstawie  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2023-2025”, zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy do zgłaszania się do pracy w komisji konkursowej dotyczącej w/w konkursu.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w „Rocznym Programie Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, w skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób powiązanych z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie. W pracach komisji mogą uczestniczyć, także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji konkursowej w terminie
do dnia 7 listopada 2022 roku
do tutejszego Starostwa Powiatowego (decyduje data wpływu), na formularzu (do pobrania poniżej). Dokumenty prosimy dostarczyć osobiście
lub przesłać pocztą tradycyjną (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny. Udział
w pracach jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” oraz  uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w godzinach pracy urzędu.

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych - oświadczenie;

2.      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie - oświadczenie;

3.      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności - oświadczenie;

4.      nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział
w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy przed upływem roku od daty wszczęcia postępowania konkursowego - oświadczenie;

5.      reprezentują organizację pozarządową lub  podmiot (są we władzach organizacji), zgodnie z zapisami statutu  lub z innymi dokumentami.

Uwaga: wszystkie oświadczenia mogą być zawarte na jednym egzemplarzu.

Wyboru kandydatów do komisji dokonuje Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 10 listopada 2022 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych - Panią Kingą Pasternak, pok. Nr  S8, nr tel. 56 683 53 80/81  wew. 47.

 

 

  Kierownik Wydziału Organizacyjnego

  i Spraw Społecznych

 

/-/ Monika Ciechanowska