KONSULTACJE

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 133/313/22 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 29 lipca 2022 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

w następujących formach:

  1. publikacji projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego golub-dobrzyn.com.pl;
  2. przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym, pok. nr S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
  3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl i poczty tradycyjnej.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu. Uwagi przyjmowane są na formularzu (do pobrania na stronie internetowej), stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl lub osobiście do Biura Podawczego, pok. nr S4.

                                                                                                                             

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

/-/ Monika Ciechanowska

 

Sporządziła:

Kinga Pasternak

Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu