Polski Związek Głuchych zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami wypracowanych w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opracowane instrumenty to propozycja nowych form wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami kierowanych zarówno do osób poszukujących pracy jak
i pozostających w zatrudnieniu.

DLA KOGO:

Dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne.

WSPARCIE:

W ramach oferowanego wsparcia  można skorzystać z jednego z  instrumentów:

„Bon na Start”  lub  „Moje  Dostępne  Miejsce Pracy” oraz ,,Centrum Komunikacji”

 

BON NA START

 1. dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu;
 2. przyznawany w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z  wybranym  wariantem:
 3. wariant 1 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia,
 4. wariant 2 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia,
 5. wariant 3 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.
 6. w ramach pilotażu można skorzystać z jednego wariantu bonu,
 7. o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia decyduje samodzielnie osoba z niepełnosprawnością

 

Dla kogo -  BON NA START:

 • dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
 • dla osoby z niepełnosprawnością, która udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę I etapu każdego z bonów.

 

HARMONOGRAM NABORU:

Wariant Bonu na Start

Termin naboru

3 wariant Bon na start

01.06.2022 - 30.06.2022

2 wariant Bon na start

01.08.2022 - 31.08.2022

1 wariant Bon na start

01.09.2022 - 30.09.2022

 

MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY

 1. zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy ( u tego samego lub różnych pracodawców),
 2. osoba uprawniona sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy.

 

Dla kogo -  MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY:

 • dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
 • dla osoby z niepełnosprawnością prowadzącą nieprzerwanie przez 12 miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rolniczą zarejestrowaną co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

HARMONOGRAM NABORU:

Nazwa

Termin naboru

Moje dostępne miejsce pracy

01.06.2022 – 30.06.2022

 

CENTRUM KOMUNIKACJI

 1. wsparcie aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnością komunikującej się polskim językiem migowym
 2. umożliwienie komunikacji online w czasie rzeczywistym
 3. oferowane usługi:
 4. usługa tłumacza polskiego języka migowego – do 30 minut
 5. usługa tłumacza polskiego języka migowego - od 30 minut do 4 godzin
 6. usługa tłumaczenia dokumentów

 

Dla kogo – Centrum Komunikacji:

 • dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, która posługuje się polskim językiem migowym; jest w wieku aktywności zawodowej ( kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) i szuka pracy lub już pracuje oraz chcących prowadzić własną działalność gospodarczą lub już prowadzących działalność prowadzącą

HARMONOGRAM NABORU:

Nazwa

Termin naboru

Centrum Komunikacji

od września 2022

 

Prosimy śledzić stronę projektu i ogłoszenia o naborze, które ukazywać się będą według zamieszczonych wyżej harmonogramów.

Wszelkie informacje znajdą Państwo  na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

Pytania i wątpliwości prosimy przesyłać na e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl