Treść strony: Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje do składu lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej I stopnia, w następujących dziedzinach medycyny:
 
•    okulistyki,
•    laryngologii,
•    chorób płuc lub alergologii,
•    neurologii,
•    reumatologii, ortopedii,
•    medycyny rodzinnej,
•    pediatrii.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2021 r. poz. 857) członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu, a członków wojewódzkiego zespołu - wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu.


MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 (od poniedziałku do piątku - w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).


ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ:

Podstawowym zadaniem lekarza - członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:
•    wstępna weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie jej kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia, w sytuacji, o której mowa
w § 6 ust. 5,
•    udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia - w trakcie posiedzenia składu orzekającego.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:


  •  prawo wykonywania zawodu lekarza,
    •    specjalizacja, co najmniej pierwszego stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
    •    odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych).

DOKUMENTY WYMAGANE:

•    dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim,
•    dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza przyznany przez okręgową radę lekarską,
•    dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji, co najmniej pierwszego stopnia lub tytułu specjalisty przez lekarza

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW (za pośrednictwem poczty lub osobiście):


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 475 60 50.