Treść strony: Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030"

Konsultacje w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030”.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030”.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 8 marca 2022 r. do 29 marca 2022 r.

Uwagi i wnioski można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie:

  1. pisemnej, pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@golub-dobrzyn.com.plpodając w temacie: „konsultacje PRPGD2021-2030 - SOOŚ”.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

Projekty dokumentów pn. "Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030" oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030” zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniuhttps://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/oraz na stronie internetowejhttps://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/.

O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, jak również wniesione w formie innej niż na załączonym do konsultacji formularzu, nie zostaną rozpatrzone.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Anetą Pietrzak – pracownikiem Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych w tut. Starostwie, tel. 56 683 53 80, 81 wew. 53.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Franciszek Gutowski