Zaproszenie do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób powiązanych z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji na formularzu (do pobrania poniżej) Formularze można składać:
 pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 
• elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP na adres: /SPGDobrzyn/SkrytkaESP
• bezpośrednio w Biurze Podawczym w tut. Urzędzie (parter biuro S4)
do dnia 24 lutego 2022 r.

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych od otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert, proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty, rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji będą odbywać się w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, w godzinach pracy Urzędu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 28 lutego 2022 r.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Kamilem Topolewskim, tel. 56 683 53 80/81 wew. 111.

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna dla członków Komisji Konkursowej.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Oświadczenie.

                                                                                                                            Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

                                                                                                                                                         /-/ Monika Ciechanowska