Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych oraz innych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 15 lutego br. podjął uchwałę nr 115/257/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

do 9 marca 2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu)

Pocztą tradycyjną w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń

lub osobiście w godzinach pracy urzędu:

w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń
(parter budynku, pokój S4)

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego Powiatu, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury i sztuki, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej, w szczególności poprzez:
  1. wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji Powiatu,
  3. upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą,
  4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu,
  5. promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju i zagranicą;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, promocję Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kraju oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności poprzez patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu;
 3. promocja Powiatu - zadanie realizowane poprzez:
  1. wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku służących promocji Powiatu w kraju i zagranicą,
  2. współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym promującym Powiat

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym ogłoszeniu o konkursie. Ponadto, dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych tut. Starostwa Powiatowego (parter budynku, pokój S11) oraz pod numerem telefonu +48 56 683 53 80/81 wew. 111.

Sekretarz Powiatu Katarzyna Orłowska