Golub-Dobrzyń, 19 stycznia 2022 r.


BR.0002.XLVII.2022

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2022 roku, godz. 15.00 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.
      

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XLVII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów z XLV oraz XLVI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2021 rok,
c) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie,
d) zmieniającej uchwałę nr XLIV/269/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2022.
9. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie. 


Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski


Projekty uchwał zamieszczono na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.