Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030 to dokument mający charakter operacyjno-wdrożeniowy, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Program wskazuje, jaki zadania rozwojowe, podejmowane i realizowane przez władze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do końca 2030 roku, wpisują się w ramy określone w innych dokumentach strategicznych - zwłaszcza w „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030- Strategii Przyspieszenia 2030+”

Celem przeprowadzenia konsultacji było zaprezentowanie projektu Programu rozwoju oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz innych interesariuszy. Konsultacje...

Całóść w pliku poniżej