Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

 

  1. Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie – kserokopia decyzji Wojewody o wpisie na listę uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie nieodpłatnej mediacji

Brakujący załącznik należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r. osobiścieBiurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter, pokój nr S4) w godzinach urzędowania, tj. 7.30 – 15.30 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.