W dniu 25 października 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski uczestniczył w pierwszym spotkaniu Zespołu do określenia celów, priorytetów i systemów realizacji Programu Rozwoju pod nazwą „Program Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030”. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z wynikami opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu w obszarach tematycznych. Przedstawiono informację o proponowanych celach szczegółowych, priorytetach i kierunkach inwestycji. Ustalenia Zespołu pozwolą usystematyzować długofalowe działania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotyczące założeń strategicznych i planów w zakresie sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej.

  • Rozwój Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030
  • Rozwój Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030