• 2a-kolor

„Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”

W celu pozyskiwania środków zewnętrznych na programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych  prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podniesienia atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 Powiat Golubsko-Dobrzyński w roku ubiegłym Powiat Golubsko-Dobrzyński złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja i otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu złożonego do konkursu wynosi 4 004 432,37 zł wydatków  kwalifikowanych w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa to 90% - 3 603 989,12 zł.  Udział Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w projekcie to 10% - 442 907,17 zł (w tym wkład pieniężny i niepieniężny).  

Projekt jest kontynuacją poprzednich dwóch projektów adresowanych do szkół kształcenia branżowego realizowanych od 2017 r. „Kształcimy zawodowców” (2017-2019) i „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” (2019-2021). Trzecia edycja projektu „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim” realizowany będzie od października 2021 r. do września 2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie branżowe poprzez podniesienie efektywności kształcenia branżowego, jak również rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Cel osiągnięty zostanie poprzez organizację dla przeszło 400 uczniów: 290 płatnych staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach, licznych kursów zawodowych: kurs prawa jazdy kat B, kurs na uprawnienia elektryczne, kurs na kierowcę wózków jezdniowych, operatora suwnicy, operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC, spawania metodą MAG, kursy gastronomiczne (barman, kelner, barista, carving), kurs kasjera walutowego, operatora kombajnów, operatora prasy, operatora ładowarki teleskopowej, fotografii, Excel; warsztaty (filmowe, florystyczne, planowania przestrzennego, technologii bezpieczeństwa informatycznego), uniwersalne zajęcia dodatkowe (podstawy programowania, komputerowe,  językowe, przedsiębiorczości, logiki matematycznej), doradztwa zawodowego, licznych wyjazdów zawodoznawczych do zakładów pracy i na ogólnopolskie targi.  Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych 40 nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych, stażach i kursach doskonalących.

W ramach projektu przewiduje się również doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół  Nr 2  w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu  oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na kwotę 1 milion złotych. W ramach projektu w Kowalewie Pomorskim utworzona zostanie nowa pracownia napędów i sterowań pneumatycznych.