ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ŚG-I-P.721.6.2021

Toruń, 10 września 2021r.

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1219 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o przyjęciu w dniu 30 sierpnia 2021 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których  następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”) oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w takcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi w wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347, a także zamieszczona wraz z ww. uzasadnieniem po adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl →Środowisko→Uchwała antysmogowa.

 

 

  • autor: Beata Witkowska