• Pomagamy skutecznie

Powiat Golubsko-Dobrzyński
otrzymał środki w formie grantów na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagamy skutecznie” dla:

Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Wysokość otrzymanego grantu:          34 602,00 zł

dofinansowanie z UE:                                29 162,57 zł

Wsparcie grantowe przeznaczono na:

1. dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników dps, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami

2. zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników dps.

Grantodawca:  Województwo Kujawsko-Pomorskie


Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  • Pomagamy skutecznie