Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 96/213/21z dnia23 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującejsię w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie do Biura Podawczego, pok. S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w godzinach pracy urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 24 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwagi wniosków, o których mowa w uchwale Nr LIX/279/10 RadyPowiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznegolub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

 i Spraw Społecznych

/-/ Monika Ciechanowska