Treść strony: E-KRS - elektroniczna rewolucja dla NGO od 1 lipca 2021 r.

E - KRS - elektroniczna rewolucja dla NGO od 1 lipca 2021 r.

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą podlegające wpisowi 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 lipca 2021 r. mają obowiązek składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od tego dnia wyłączona została obowiązująca do tej pory możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Również cała pozostała procedura będzie miała miejsce właśnie w tym systemie. Oznacza to, że jakiekolwiek pisma, które zostaną złożone w sprawie będą musiały mieć charakter elektroniczny. Wnioski składane za pośrednictwem portalu będą wymagały kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego a  cała korespondencja z sądem rejestrowym będzie odbywała się wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego. Obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 lipca 2021 r., jak i po tym dniu [podstawa prawna: art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.)]. Celem nowych przepisów jest przyspieszenie postępowań rejestrowych. 
Co ważne powyższa zmiana nie dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej lub elektronicznej). 
System informatyczny służący od obsługi wniosków on-line to Portal Rejestrów Sądowych który dostępny jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Obsługa portalu w zakresie części usług, np. składania wniosków do KRS, wymaga rejestracji oraz autoryzacji dokonanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 
Zachęcamy, żeby rozpocząć od rejestracji i zebranych w portalu instrukcji.  
https://prs.ms.gov.pl/