• Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał kwotę 4.000.000,00 złotych na oświatę

Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020.

Jest to największe dofinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski  w Toruniu konkursie.

W piątek 18 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Franciszek Gutowski Starosta Golubsko-Dobrzyński, Danuta Malecka Wicestarosta oraz Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu podpisali umowę na realizację projektu.

Środki  unijne, trafią do naszego powiatu z przeznaczeniem na wsparcie szkolnictwa branżowego do trzech szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Otrzymane dofinansowanie jest kontynuacją realizowanych od 2017 r. dwóch projektów „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” oraz „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

Trzecia edycja pn. „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” pozwoli na realizacje działań skierowanych do ok. 500 uczniów i 30 nauczycieli. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Szkolnictwo branżowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przedsiębiorców do współpracy – ocenia Starosta Franciszek Gutowski - Mamy ogromny potencjał, dobrze wykształconych nauczycieli i prężnie rozwijających się przedsiębiorców, którzy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój naszego regionu.

Projekt warty ponad 4 mln zł zacznie być realizowany już od nowego roku szkolnego i potrwa do września 2023 r. Wśród wielu działań oferowanych do uczniów największym zainteresowaniem cieszą się: specjalistyczne kursy, w tym kursy prawa jazdy kat B i T, szkolenia zawodowe, płatne staże oraz zajęcia praktyczno-studyjne. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych, stażach i kursach doskonalących. W ramach projektu przewiduje się również doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Nowoczesny sprzęt pozwoli na przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne nabyte podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt, odpowiadający wymogom rynku pracy.

Całkowita wartość projektu złożonego do konkursu wynosi 4.004.432,37 zł wydatków  kwalifikowanych, w tym 90% to kwota dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa tj.  3.603.989,12 zł.

(MC)

  • Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał kwotę 4.000.000,00 złotych na oświatę