Konkurs o dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu ,,Sportowe Wakacje +"

realizowanych w ramach zadania ,,Sport dla wszystkich",

podzadania ,,Upowszechnianie sportu w społeczeństwie",

działania ,,Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych".

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu

 • wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 • wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 • wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - wyłonienie operatora krajowego.

Zasady przyznawania dotacji 

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Cele i priorytety konkursu.

główne cele:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

Ofertę stanowią: formularz główny oferty, załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania publicznego, załącznik nr 3 - Plan  finansowy kosztów pośrednich ze środków MKDNiS oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
 • skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania dokumentów;
 • skany sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/ upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do 9 maja 2021 roku

Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 18 czerwca 2021 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021