Treść strony: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

         OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 85/181/21 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Jednocześnie informuję, iż w myśl zapisów regulaminu konkursu, w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od podjęcia 
się realizacji zadania, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, zaś w przypadku podjęcia się realizacji zadania złożyć oświadczenie wraz ze zaktualizowaną ofertą realizacji zadania publicznego, zwaną korektą - dokumenty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Poniższy wykaz przedstawia podmioty, które wybrano do realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z przyznaną kwotą dotacji w 2021 roku.

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE WYBRANO DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO WRAZ Z KWOTĄ PRZYZNANEJ DOTACJI W 2021 ROKU

LP.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Rodzaj zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

1/2021

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie w Bydgoszczy Klub Olimpiad Specjalnych ,,MŁODE WILKI” w Golubiu-Dobrzyniu

,,Turniej Sprawności ruchowej ,,Pragnę zwyciężyć”

Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

1.000,00

2.

2/2021

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

,,Turniej Konny w ramach 45. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego”

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

5.000,00

3.

3/2021

Toruński Klub Kolarski ,,Pacific”

,,Organizacja II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn.: ,,Śladami Królewny Anny Wazówny”

Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

5.000,00

4.

9/2021

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku Oddział COPTIOSH w Golubiu-Dobrzyniu

,,VI Finał Olimpiady Wiedzy Historycznej”

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

4.000,00

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego

 

Sekretarz Powiatu

/-/ Katarzyna Orłowska