• Logo PUP

 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W  GOLUBIU-DOBRZYNIU

 • tarcza antykryzysowa - logo

Ogłoszony w marcu 2020 roku  na terytorium Polski stan epidemiczny wpłynął w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołał dla gospodarki, Urząd Pracy na zlecenie ministra właściwego ds. pracy realizował  kilka form wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców. Zadania były realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 1842 ze zm).

Mamy nadzieję, że  dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji pracowników urzędu udało się, przynajmniej w części, złagodzić negatywne skutki epidemii koronowirusa i ochronić wiele  miejsc pracy. W minionym roku, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu udzielił wsparcia przedsiębiorcom z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wysokości 13 628 837,71 złotych.

 • Lista zawartych umów
  Wykres przedstawia listę zawartych umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w ramach tarczy antykryzysowej

Największym zainteresowaniem cieszyła się niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Z pożyczki mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

O pożyczkę mogli ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie  zatrudniali pracowników.

Pożyczka była udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie było  stałe i wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki następowało  z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Pożyczka udzielana była jednorazowo.

W 2020 roku 1688 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wypłaciliśmy pożyczki w łącznej kwocie 8.439.330, zł. Pożyczki wypłacane były ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski o pożyczkę można składać do 10 czerwca 2021 r. 

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Z pożyczki na podobnych zasadach mogły skorzystać również fundacje i organizacje pozarządowe których  przychód  w ostatnim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 zł. Wysokość pożyczki stanowiło 10 % przychodów, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

W 2020 roku 43 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wypłaciliśmy pożyczki w łącznej kwocie  125 422,98  zł. Pożyczki wypłacane były ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemii wywoływał dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników, realizowane było wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Instrument ten został zawarty Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.1842), w artykule 15zzc.

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Dofinansowanie obliczane było według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie1,
 • co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Przedsiębiorca był zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Wsparcie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Ze wsparcia można było skorzystać tylko raz. Do końca roku 295 wniosków  rozpatrzyliśmy pozytywnie i wypłaciliśmy dofinansowanie w wysokości 1.505.920,00. Dofinansowania wypłacane były ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)

Wsparcie polegało na umożliwieniu ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów był rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Dofinansowanie było obliczane według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika1,
 • co najmniej 50% – przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wsparcie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Ze wsparcia można skorzystać tylko raz. Do końca roku 196 wniosków  rozpatrzyliśmy pozytywnie i wypłaciliśmy dofinansowanie w wysokości 3.483.192,90.  Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta we wnioskach podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie wyniosła 1 126 osób. Dofinansowania wypłacane były ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można składać do 10 czerwca 2021 roku.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze)

Wsparcie dawało możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku przychodów z działalności statutowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej.

Spadek przychodów jest rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Dofinansowanie obliczane było  według następujących przedziałów spadku przychodów:

 • co najmniej 30% – przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika1,
 • co najmniej 50% – przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia1, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia1, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

Do końca roku został złożony tylko 1 wniosek który rozpatrzyliśmy pozytywnie i wypłaciliśmy dofinansowanie w wysokości 2.971,83 zł.  Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta we wniosku podmiotu któremu wypłacono dofinansowanie wyniosła 2 osoby. Dofinansowania wypłacane były ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Wsparcie polegające na umożliwieniu ubiegania się o dofinansowanie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie mogło być udzielone w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent był zobowiązany do utrzymania zatrudnionych pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. W sytuacji, gdy Kościelna osoba prawna skorzystała ze zwolnienia, w całości lub w części, z obowiązku opłacania należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, nie mogła otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mogła natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników. Sytuacja, w której Kościelna osoba prawna skorzystała z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie miała wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W odniesieniu do kwestii niezalegania z opłacaniem składek oraz zobowiązań podatkowych wynikającego z art. 15zze2 ust. 8 pkt 1 ustawy, w przypadku, gdy kościelna osoba prawna, która na dzień składania wniosku nie zalega ze składkami i zobowiązaniami podatkowymi, na co posiada stosowne zaświadczenie, można uznać wspomniany warunek za spełniony. Wsparcie mogło zostać przyznane na okres do 3 miesięcy.

W 2020 nie został złożony żaden wniosek.

W okresie od 19 grudnia 2020 roku  do 31 stycznia 2021 roku realizowana była kolejna forma wsparcia

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4)

Dotację mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniali łącznie następujące warunki:

 • posiadali status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze41 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż
L.p.

Kod PKD 2007

Nazwa kodu

1.      

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1.      

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1.      

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

1.      

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.      

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.      

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

1.      

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

8.      

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

9.      

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10.     

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

11.     

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

12.     

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

13.     

59.12.Z 

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

14.     

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

15.     

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

16.     

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

17.     

74.20.Z

Działalność fotograficzna

18.     

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

19.     

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

20.     

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

21.     

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

22.     

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

23.     

85.53.Z 

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

24.     

85.59.A

Nauka języków obcych

25.     

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26.     

86.10.Z

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

27.     

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

28.     

86.90.D

Działalność paramedyczna

29.     

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30.     

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31.     

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

32.     

91.02.Z

Działalność muzeów

33.     

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

34.     

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

35.     

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

36.     

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

37.     

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

38.     

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

39.     

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

40.     

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

41.     

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Dotacje były  udzielane w wysokości do 5 tys. zł. i mogą być bezzwrotne pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Z dotacji mogli skorzystać również Ci przedsiębiorcy, którzy otrzymali niskooprocentowaną pożyczkę, o ile spełniali warunki do otrzymania dotacji.

W okresie od 19 do 31 grudnia 2020 roku zostało rozpatrzonych pozytywnie 19 wniosków o dotacje. Dotacje wypłacono 15 przedsiębiorcom na kwotę 75.000,00 zł. Dotacje wypłacane były ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski o dotacje można było składać do 31 stycznia 2021 roku,. W tym okresie zostały rozpatrzone pozytywnie 32 wnioski o dotacje. Dotacje wypłacono 36 przedsiębiorcom, łącznie  180.000,00 zł.

Obecnie wprowadzono rozszerzoną o kolejne 7 branż formę dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)., których PKD znajduje się w tabeli wyżej oraz dodatkowo przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku posiadali przeważający KOD PKD:

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż
L.p.

Kod PKD 2007

Nazwa kodu

 1.  

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 1.  

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 1.  

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 1.  

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 1.  

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

 1.  

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

 1.  

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)

 

oraz

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Wnioski można składać od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. wyłącznie elektronicznie.