Treść strony: Aktualności Rzecznika ds. dostępności:

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że Starosta Golubsko-Dobrzyński, Franciszek Gutowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Funkcję będzie pełniła Pani Katarzyna Orłowska, Sekretarz Powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z ustawą, do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

adres do korespondencji: Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

telefon: +48 56 683 5380 wew. 121, +48 730 840 827

e-mail: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl

Informacja o braku dostępności, wniosek o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak dostępności

Zgodnie z Rozdziałam 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, od 5 września 2021 roku obowiązują kolejne prawa oraz obowiązki  związane z dostępnością.

Klient urzędu w zakresie dostępności może:

 • poinformować o braku dostępności
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 • złożyć skargę na brak dostępności

Informację o braku dostępności oraz wnioski o zapewnienie dostępności należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu:

 • osobiście w Biurze Podawczym (parter, biuro nr S 4)
 • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
 • wysyłając pocztą mailową na adres: powiat@golub-dobrzyn.com.pl
 • wysyłając pocztą elektroniczną z wykorzystaniem platformy E-PUAP: /SPGDobrzyn/SkrytkaESP

Zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy jednak niż2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Starostwo niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Starostwo nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
 • w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

klient ma prawo złożenia skargi  na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od upływu terminu 14 dni lub 2 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku lub od dnia otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewniania dostępności.

Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

AKTUALNOŚCI KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI:

 • Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

  Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

  2021.03.30

  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 • Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.09.09

  Informujemy, że Starosta Golubsko-Dobrzyński, Franciszek Gutowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Funkcję będzie pełniła Pani Katarzyna Orłowska, Sekretarz Powiatu.

drukuj całą stronę