Golub-Dobrzyń, 18 lutego 2021 r.


BR.0002.XXXV.2021  
   
                                                                                                                                                      Szanowni Państwo 
   

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 lutego 2021 r., godz. 14.00 
w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa Powiatowego, 
przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, odbędzie się 
XXXV sesję Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, 
zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie 
 www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXV sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040,
b) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, z siedzibą przy ul Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
c) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie;
d) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń;
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim;
f) w sprawie określenia zasad i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2021;
g) zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
6. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
7. Zakończenie.


                                                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                          Golubsko-Dobrzyńskiego

                                                                                                              /-/Andrzej Grabowski