Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje

„Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to nazwa projektu, realizowanego w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński: w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim, w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Jego całkowita wartość to niemal 2,5 mln złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2019 i potrwa do 30 września 2021.  W szkoleniach uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

- „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe – informuje Joanna Karwaszewska, doradca zawodowy i nauczycielka przedmiotów z zakresu logistyki w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. – Wśród głównych celów projektu można wskazać zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przede wszystkim poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, jak również poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku prac – informuje Joanna Karwaszewska.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się kursy, umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji, stanowiących dopełnienie lub poszerzenie umiejętności, które mogą być wymagane w wykonywanym w przyszłości zawodzie. -  Chodzi głównie o takie kursy, których w zwykłym trybie kształcenia nie może zapewnić szkoła, a także sami uczniowie nie mają możliwości ich sfinansowania – wyjaśnia Bogdan Oskwarek, dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. – O te umiejętności bardzo często pytają pracodawcy na etapie rekrutacji, więc ich posiadanie zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia – dodaje.

Przeprowadzone ostatnio szkolenia skierowane były do uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik oraz mechanik pojazdów samochodowych. Pierwszy z kursów pozwalał uzyskać uprawnienia operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC, kolejny –dawał kwalifikacje do spawanie metodą MAG (obejmował 25 godzin teorii oraz 120 godzin praktyki). Uczniowie zgodnie wskazują, że możliwość bezpłatnego zdobycia poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji jest kusząca. Dlatego do rekrutacji zawsze przystępuje więcej chętnych niż jest miejsc.

Projekt, złożony w kwietniu 2019 r., przeszedł pozytywnie etap formalny i etap negocjacji. Beneficjentem i realizatorem projektu jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. W jego realizację zostały zaangażowane szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi  2 mln 472 tys. 301,51 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 85%  to 2 mln 101 tys. 456,28 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 5% - 123 tys. 615,07 zł, a także wkład własny  10%, tj. 247 tys. 230,16 zł (w tym również pozafinansowy).

Realizacja celu głównego odbywała się poprzez cele szczegółowe, m.in.  zapewnienie doradztwa zawodowego, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości staży/praktyk dla uczniów, sfinansowanie szkoleń i kursów dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli i wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w sprzęt i urządzenia umożliwiające stworzenie naturalnych warunków pracy.

 

  • 01_kurs_spawanie
  • 02_kurs_spawanie
  • 03_kurs_obrabiarki
  • 04_kurs_obrabiarki