Nowe warsztaty gastronomiczne w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim!

W budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8 zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji polegającej na przekształceniu istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne. Uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanych pomieszczeń i nowo zakupionego sprzętu.

Zadanie w kwocie 362 613,59 zł brutto zrealizowane zostało przez firmę NIK-NAT Sp. z o.o. z Golubiu-Dobrzynia.

Dzięki adaptacji warsztatów szkoła zyskała w pełni wyposażone i profesjonalne sale, w których praktyczną naukę zawodu będą mogli realizować uczniowie ZS w Kowalewie Pomorskim. Dostosowanie obiektu umożliwi kompleksowe przygotowanie młodzieży do wykonywanego zawodu w oparciu o nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach realizowanych w latach 2017-2020 przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dwóch projektów „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” i „Nowe Perspektywy Kształcenia Zawodowego” dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacja edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Całkowita wartość zakupionego specjalistycznego wyposażenia pracowni gastronomicznej wyniosła około 100 000,00 zł. Jest to najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku i wykorzystywany w profesjonalnych obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

Ponadto dostosowanie istniejącej infrastruktury do nowych wymogów pozwoli także na przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne nabyte podczas zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt, odpowiadający wymogom rynku pracy.

  • zdjęcie nr 1
  • zdjęcie nr 2
  • zdjęcie nr 3
  • zdjęcie nr 4
  • zdjęcie nr 5
  • zdjęcie nr 6
  • zdjęcie nr 7