• Logo UE

Informacja dla beneficjentów ostatecznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”

Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r.  dobiega końca okres trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.322.792,00 zł. Projekt finansowany był w 100% ze środków zewnętrznych. W ramach projektu 120 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu pozwoliła również na utworzenie w sześciu jednostkach oświatowych świetlic internetowych umożliwiających zainteresowanym mieszkańcom powiatu naukę obsługi komputera i skorzystanie z Internetu. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz utrzymane w okresie trwałości.

W związku z powyższym, mamy przyjemność poinformować, że decyzją Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 listopada 2020r. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie Państwu przekazany na własność w formie darowizny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. nie będzie już świadczona usługa bezpłatnego dostępu do Internetu, ze względu na zakończenie umowy z dotychczasowym operatorem. Oznacza, że będą mogli Państwo zawrzeć umowę na świadczenie tej usługi z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą.

UWAGA!

Aby otrzymać sprzęt komputerowy na własność w formie darowizny, należy zadzwonić w terminie od 1 grudnia 2020 r. pod numer tel. 56 683 53 80 wew. 111  (od poniedziałku-do piątku w godzinach  8.00 – 15.00) w celu umówienia się na termin podpisania umowy darowizny.