ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM

KOMUNIKAT STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną - mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 - Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu reorganizuje sposób obsługi interesantów.  
Od 9 listopada 2020 r. wprowadza się zmiany w jego funkcjonowaniu w taki sposób, aby sprawy naszych mieszkańców były nadal, na bieżąco załatwiane. Starostwo Powiatowe pracuje w niezmienionych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, jednak zgodnie z rekomendacją Premiera RP obsługa interesantów będzie odbywała się głównie poprzez Internet, telefon i pocztę. Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania. 

 

Obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

 • poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta) w skrzynce podawczej (urna) dostępnej w przedsionku przy drzwiach głównych urzędu od ul. Plac 1000-lecia 25 (bez potwierdzenia daty wpływu),
 • telefonicznie sekretariat: 56 683 53 80-81, fax. 56 475 61 11
 • elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy E-PUAP: /SPGDobrzyn/SkrytkaESP
 • w drodze korespondencyjnej poprzez pocztę elektroniczną na adres
  e-mail powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztę tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 100-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do urzędu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie głównie za pośrednictwem platformy ePUAP, korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z poszczególnymi wydziałami. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadamiani telefonicznie, co pozwoli zachować środki ostrożności i nie spowoduje gromadzenia się osób.

Zalecamy:

 • korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP
  Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zakładka „załatw sprawę”  https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4962,zalatw-sprawe
 • przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opłaty,
 • podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
 • korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydziałów wskazanych w BIP,
 • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej (e-Urząd).

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura , a także na stronie BIP pod adresem  https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Za występujące utrudnienia przepraszamy i prosimy by sprawy, które nie są niezbędne do załatwienia, odroczyć na późniejszy czas.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

UWAGA – od dnia 9 listopada 2020 r. zawieszona zostaje możliwość bezpośredniego składania wniosków w biurach Wydziału.

Wnioski o rejestrację pojazdu, wyrejestrowanie, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, zmiany danych w pojeździe, wnioski o wydanie prawa jazdy oraz profilu kandydata na kierowcę, wnioski o wydanie licencji czy zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego oraz pozostałe wszelkie inne wnioski należy składać za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg lub skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu wejście od strony bankomatu lub pocztą tradycyjną.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej – bip.golub-dobrzyn.com.pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału lub w holu głównym urzędu (od strony bankomatu).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów z podaniem numeru telefonu kontaktowego. Skrzynki podawcze będą opróżniane codziennie o godzinie 15.00, a dokumenty będą przechodziły 24 godzinną kwarantannę. Po kwarantannie dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Wydziału i po dokonanej rejestracji pracownicy będą kontaktować się telefonicznie z interesantami i ustalą dzień oraz godzinę odbioru dokumentów.

Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

 • rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, odbiór dokumentów - 56 682 16 88 lub 730 819 936,
 • prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu telefon: 56 683 53 80 lub 56 682 16 88.

Informujemy, że:

wydłuża się z 30 dni do 180 dni obowiązek rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. Czyli, jeśli ktoś zakupi pojazd w okresie od marca co 31 grudnia 2020 r. ma na zgłoszenie w/w czynności 180 dni. 

Prosimy ograniczyć załatwianie spraw do niezbędnego minimum i przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie.

Ponadto informujemy, iż w korytarzu Wydziału mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrz budynku.

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:        

Przygotowane i wypełnione dokumenty należy składać w skrzynce podawczej znajdującej się w holu budynku przy wejściu głównym , natomiast obszerniejszą dokumentację projektową w pomieszczeniu znajdującym się przy wejściu głównym do urzędu (po lewej stronie bankomatu). 

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z procedurami i przepisami prawa budowlanego bądź zagospodarowania przestrzennego prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub elektroniczny (e-mail lub za pośrednictwem platformy EPUAP).

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie głównie za pośrednictwem platformy E-PUAP, korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobisty odbiór dokumentacji, tylko po wcześniejszym  umówieniu, odbywać się będzie w pomieszczeniu przy wejściu głównym do urzędu (po lewej stronie bankomatu). 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ, NARADY KOORDYNACYJNE (ZUD)

Wnioski o wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej, rejestr cen i wartości nieruchomości, zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych, kopie materiału z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy składać elektronicznie na adres e-mail (wykaz adresów oraz wniosków dostępne są pod adresem: https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/58,wydzial-geodezji-kartografii-i-gospodarki-nieruchomosciami  oraz https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/673,powiatowy-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej) lub za pomocą platformy E-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). W przypadku braku takiej możliwości – pocztą.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie głównie za pośrednictwem platformy E-PUAP, korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobisty odbiór dokumentacji, tylko po wcześniejszym  umówieniu, odbywać się będzie w pomieszczeniu przy wejściu do urzędu od strony ZUS.  Przy odbiorze dokumentacji istnieje dokonywania opłat za pomocą terminala kart płatniczych.

 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW

Rzecznik udziela porad konsumenckich przez Internet i telefonicznie. Gotowe do wypełnienia wnioski są dostępne na stronie internetowej. Po wypełnieniu należy je przesłać mailem lub pocztą. Rzecznik zachęca także do kontaktu telefonicznego – jak zawsze wyjaśni wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone wyłącznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rejestracja do punktów pomocy prawnej:

 • telefoniczna pod numerem telefonu 784 637 815 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30;
 • przez Internet poprzez stronę internetową https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu pracuje w niezmienionych godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.

Dokumenty składane osobiście oraz przesłane pocztą tradycyjną na adres: ul. Dr J.G. Koppa 1a87-400 Golub-Dobrzyń,  opatrzone zostają rzeczywistą datą wpływu do Zespołu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

W czasie godzin urzędowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osoba wchodząca powinna:

 • zadzwonić dzwonkiem umieszczonym na drzwiach po lewej stronie.
 • założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta.

Odwołane wcześniej składy orzekające zbierają się i orzekają na podstawie dokumentacji.
W przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, stosowane są przepisy dotyczące uzupełnienia braków w dokumentacji medycznej, wraz z możliwością zawieszenia postępowania przez osoby ubiegające się
o orzeczenie. Wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz pozostała korespondencja jest wysyłana do osób orzekanych za pośrednictwem poczty.

Wnioski o wydanie orzeczeń i legitymacji są dostępne na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu link https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/

Informacje o załącznikach do wniosków można uzyskać telefonicznie.

 

NUMERY TELEFONÓW DO STAROSTWA POWIATOWEGO

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu: powiat@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg: komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 682 16 88 lub 730 819 936

Wydział Finansowy: z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 32

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 171-172

Wydział Architektury i Budownictwa: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 110

Wydział Oświaty i Zdrowia: oswiata@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 112

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 131

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 47

Wydział Techniczno-Inwestycyjny: r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 95

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 81

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: podgik@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 191

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności: ul. Dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mail: pzon@golub-dobrzyn.com.pl,  tel. 56 683 45 29