Kontynuacja realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – wnioski za październik 2020 r. i listopad 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż do dnia 16 listopada 2020 r.  są przyjmowane wnioski w ramach w/w programu od osób
z niepełnosprawnością będących:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
    z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)."

 

Okres przyznania świadczenia został wydłużony do maksymalnych 5 miesięcy. Zatem adresaci programu, którzy otrzymali świadczenia za okres 3 miesięcy mogą składać wnioski na kolejne 2 miesiące jeśli przez 5 kolejnych następujących po sobie  dni roboczych nie mogli (mogą) uczęszczać na zajęcia w formie stacjonarnej do Ośrodka lub szkoły.

 

Prosimy składać wnioski  za pośrednictwem systemu SOW, poczty tradycyjnej lub dostarczać je do skrzynki na listy przed budynkiem (przy windzie).

Do wniosków należy załączyć:

- klauzulę RODO

- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- kserokopię zaświadczenia z sądu dot. pełnienia funkcji opiekuna prawnego (wyłącznie w przypadku osób ubezwłasnowolnionych).

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/bezpieczna-komunikacja-z-wnioskodawcami-za-posrednictwem-systemu-sow-odpowiedzia-na-wyzwania-zwia/

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/